Vedtægter

§ 1. Navn: Julemærkemarchen

Hjemsted: Den valgte formands adresse.

§ 2. Formål

Foreningens formål er, er gennem landsdækkende og lokaleaktiviteter, at skabe økonomisk overskud, der årligt donores til Julemærkehjemmene. Foreningens grundlag og den bærende aktivitet er Julemærkemarchen, der gennem den første søndag i december. 

§ 3. Medlemskab

Medlemmer er arrangører ved hvert af Julemærkemarchens startsteder, samt personer som er valgt til bestyrelsen i Julemærkemarchen. Medlemskabet bekræftes ved tilmelding af startsted til årets Julemærkemarch.

Medlemmer forpligter sig til at være behjælpelig med den årlige Julemærkemarch og arbejde for udbredelsen af kendskabet til Julemærkehjemmene og deres arbejde.

3.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter eller udviser usportslig optræden inden for foreningen.

3.2 Den ekskluderede kan forlange sin sag fremlagt på den efterfølgende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

Julemærkemarchens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling

5.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og indkaldes med mindst 30 dages varsel på hjemmesiden www.julemærkemarchen.dk og via mail til medlemmerne. Medlemmer der vil deltage i generalforsamlingen, tilmeldes til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen. Startsteder må møde med 2 personer, 1 med stemme- og taleret og 1 med taleret. Deltagelse kan ske ved fysisk fremmøde eller via et almindeligt tilgængeligt videokonferencesystem, som bestyrelsen anviser.

5.2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilstillet bestyrelsen skriftligt, senest 21 dage før generalforsamlingen.

5.3 De indkomne forslag sendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen via mail.

5.4 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Godkendelse af fremmødte medlemmer

2. Valg af dirigent & referent.

3. Beretning fra bestyrelsen

4. Forelæggelse af revideret regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg i henhold til vedtægterne

7. Eventuelt

5.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte deltagere.

5.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når 1/3 af de i punkt 4 omhandlende medlemmer i skrift fremsætter motiveret anmodning herom, vedlagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes senest 1 måned efter modtagelsen, mødet indkaldes 8 dage før, vedlagt dagsorden.

§ 6. Afstemning

6.1 Ved afstemning på generalforsamlingen er et almindelig flertal gældende, dog kræves der til vedtægtsændringer 2/3 af de fremmødte stemmer, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. En skriftlig afstemning skal på forlangende foretages. Ved skriftlig afstemning skal deltagere via videokonference, efter nærmere anvisning, afgive stemme til elektronisk til stemmetællerne, der pålægges tavshedspligt om de afgivne stemmer udover resultatet.

6.2 Stemmeret har følgende: 1 person fra hvert startsted, samt bestyrelsesmedlemmerne.

6.3 Intet forslag, der ikke i forvejen er fremsendt i henhold til vedtægternes punkt 5, kan komme til afstemning på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes under dagsordenspunktet eventuelt. Ved alle i vedtægternes anførte tidsfrister er afsendelsesdatoen afgørende for rettidig fremsendelse.

§ 7. Valg

7.1 Til bestyrelsen vælges

1 formand

1 kasserer

3 bestyrelsesmedlemmer

1 suppleant

Desuden vælges

2 revisorer

1 revisorsuppleant

7.2 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 4 år ad gangen, således at formanden samt 1 bestyrelsesmedlem vælges forskudt af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Alle personer i bestyrelsen skal være bosiddende i Danmark.

7.3 Suppleant til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

7.4 Revisorer og revisorsuppleant vælger for 2 år af gangen.

§ 8. Foreningens ledelse

8.1 Foreningen ledes af bestyrelsen. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

8.2. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg, hvortil også kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen.

8.3. Foreningen kan indgå medlemskaber af relevante netværk og organisationer der underbygger foreningens formål, herunder Dansk Firmaidræt via Postens Idræts- og Fritidsforbund og Dansk Motions Forbund. 

§ 9. Regnskabsrevision

Regnskabet løber fra den 1. februar til 31. januar og skal indeholde drift og status regnskab. På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren det reviderede regnskab. Revision af regnskabet foretages senest 21 dage før generalforsamlingen, revisorerne kan udøve uanmeldt revision.

§ 10. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, eller dennes stedfortræder, (udpeget af resten af bestyrelsen)  samt et bestyrelsesmedlem. Fuldmagter kræves for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over foreningen ud over de beløb der samles ind ved Julemærkemarchen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte. 

§ 11. Foreningsopløsning

Opløsning af Julemærkemarchen kan ikke ske så længe 10 startsteder ønsker den skal bestå.

I tilfælde af opløsning tilfalder JULEMÆRKEMARCHEN´s midler Julemærkefonden. Midlerne skal bruges til gavn for Julemærkehjemmenes børn.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen afholdt på Julemærkehjemmet Skælskør 13. marts 2022.

Link til vedtægter som pdf-dokument.

Webshop fra e-hjemmeside.dk